Tel Aviv-Jaffa – Abrasha Park

Tel Aviv-Jaffa Abrasha Park
גן אברהם שכטרמן ביפו – תצפית לתל אביב | Jaffa – Abrasha Park – View to Tel Aviv